ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรินทร์ เปียผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. (การบริหารการศึกษา,พลศึกษา),ค.ม.(สุขศึกษา)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 090-9704575
e-mail : tonkaew4@gmail.com