ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางไพฤทธิ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 089-5422847
e-mail : rith2511@gmail.com