ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี  2564

หลักสูตรสถานศึกษา 2565

หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 2565

แผนเผชิญเหตุ

6 มาตราการหลัก

6 มาตรการเสริม