ประกาศโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวัดหนอ

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวัดหนอ

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศโรงเรียนวัดหนอ

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site เรียนเต็มรูปแบบที่โรงเรียน

Read more