Intensive English Program

เรียนหลักสูตรนี้แล้ว…ได้อะไร
 • ทักษะทางภาษาดีขึ้นอย่างชัดเจน
 • เสริมด้วยการเรียนคณิต วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรไทย ทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ง่ายขึ้น พร้อมฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัด และโจทย์ข้อสอบหลากหลาย
 • เด็กจะสามารถฟังภาษาอังกฤษออก ปฏิบัติตามคำสั่งครูได้
 •  เด็กจะสามารถพูดสื่อสารบทสนทนาที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 •  เด็กจะเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและง่ายดาย โดยไม่ต้องท่องศัพท์
 •  เด็กจะได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์
 •  เด็กจะอ่านประโยคภาษาอังกฤษเองได้ เพราะเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
 •  เด็กจะสามารถทำโจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 •  เด็กจะได้เรียนผ่านสื่อมัลติมีเดียด้วยความสนุกสนาน
 •  เด็กจะมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดหนองคณฑ๊(พลานุกูล) เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษ – วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติควบคู่กับครูไทย ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP (Intensive English Program) ระดับชั้น อนุบาล – ป.6 เป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) โดยมีครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นผู้สอนร่วม กับครูไทย ซึ่งเป็นคู่ขนานในการสอนเสริม และให้การปรึกษากับนักเรียน โดยมีฝ่ายวิชาการดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการพูดและการฟัง (Speaking & listening) อ่านและเขียน (Reading & Writing) คำศัพท์และไวยากรณ์ (Vocabulary & Grammar)

        เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ตำราต่างๆ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามโครงการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพลเมืองโลก


วัตถุประสงค์
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ประสงค์จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการ เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ รักการพูด ภาษาอังกฤษและเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น
 • เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาควบคู่กับวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็น พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเรียน 3 สาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทางด้านการอ่านและเขียน การพูด และการฟังคำศัพท์และไวยากรณ์
 • เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารการโต้ตอบกับครูต่างชาติอย่างถูกต้องและเชื่อมั่นในตนเอง 

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ที่ผู้ปกครองสมัครใจ) จำนวน 34 คน ได้เรียนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ตลอดการมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ตลอดทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว
ด้านคุณภาพ นักเรียนได้รับความรู้โดยร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   และวิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และการสื่อสารอย่างเข้มข้น (ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP)


วิธีการจัดการเรียนการสอน
 • เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยผ่าน กิจกรรมที่หลากหลาย
 • พบปะครูชาวต่างชาติทุกวัน เพื่อให้เด็กมีทักษะภาษาทางด้านการฟัง และทักษะในการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์ การเล่น การลงมือปฏิบัติจริง
 • กิจกรรมพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์
 • กิจกรรม Intensive English Camp , กิจกรรมทัศนศึกษา
 • กิจกรรม Open House เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียน
 • ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษในเวทีการแข่งขัน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรการสอนที่สอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยเฉพาะในราย วิชา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มาพร้อมกับครูผู้สอน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นครูคุณภาพสูง ชำนาญการสอน เป็นเลิศทางภาษา และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาโดยเฉพาะ ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การันตีด้วยคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ 100% ดังนั้นเราจึงกล้ารับรองว่า หลักสูตรและหนังสือเรียนของเรา ตรงกับกระทรวงฯ 100%
 • มีการใช้สื่อการสอนระดับโลก และกิจกรรมในชั้นเรียนที่สนุกสนาน
 • มีการวัดผลประเมินผล ด้วยข้อสอบมาตรฐานจากทางสถาบัน พร้อมใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
 • เรียนรู้จากหลักสูตรว่า นักเรียนจะสามารถฟังออก พูดได้ และมีผลสัมฤทธิ์ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
 • หมดกังวลกับการตรวจประเมินของ สมศ. เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาผนึกรวมกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียนของท่านรับผลการประเมินในระดัยที่น่าพอใจการันตีด้วยผลการประเมินหลักสูตรจาก สมศ. ในระดับดีมาก
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรจะอยู่สอนประจำในแต่ละโรงเรียน โดยไม่มีการหมุนเวียนไปสอนหลายโรงเรียน เพื่อให้สามารถทุ่มเทการสอนหลักสูตรนี้ได้อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ของกรอบและมาตรฐานของบริษัท
 • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class School ) และเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมกลุ่มประเทศเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)
 • มีการควบคุมมาตรฐานการสอนจากทางบริษัทโดยตรง ด้วยการประเมินและวัดมาตรฐานอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อรักษาคุณภาพอาจารย์และรับประกันคุณภาพการสอน โดยจะ รายงานผลให้ทางโรงเรียนทราบอยู่เสมอ

จุดเด่นของหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรการสอน Intensive English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนี้
  – คณิตศาสตร์ 4 คาบต่อสัปดาห์
  – วิทยาศาสตร์ 2 คาบต่อสัปดาห์
  – ภาษาอังกฤษ 5 คาบต่อสัปดาห์
  แน่นทั้งวิชาการ วิทย์ – คณิต – อังกฤษ และได้ทั้งภาษา เพราะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา
 • สอนโดยครูประจำหลักสูตรคุณภาพสูง ชำนาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ
 • มีหนังสือเรียนทั้ง 3 วิชาให้แก่นักเรียนทุกคน
 • ใช้สื่อมัลติมิเดียระดับโลกประกอบการสอน
 • มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
 • มีใบรายงานผลการเรียนประจำภาคในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
  ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีพัฒนาการทางภาษาและวิชาการอย่างได้ผล