ITA 2022

  • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01-โครงสร้าง

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05-ข้อมูลการติดต่อ

06-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07-ข่าวประชาสัมพันธ์

08-Q&A

https://bit.ly/3RkS6Q1

09-Social Network

010-แผนดำเนินงานประจำปี

011-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017-E-Service

018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

023-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

032-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

 

– เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

– นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

035-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน